top of page

Dataskydd

1. Dataskydd i korthet Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats


Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du meddelar dem till oss. Detta kan vara, för. Exempelvis uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan information kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om dataskydd.

2. Hosting och innehållsleveransnätverk (CDN) WIX

Vi är värd för vår webbplats på Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel (hädanefter: "WIX").

WIX ett verktyg för att skapa och vara värd för webbplatser. När du besöker vår webbplats analyseras användarnas beteende, besökarkällorna, webbplatsens besökare och antalet besökare med hjälp av WIX. WIX lagrar cookies i din webbläsare som är nödvändiga för presentation av webbplatsen och för att säkerställa säkerhet (nödvändiga cookies).

Uppgifterna lagras på WIX-servrarna i Israel. Israel är ett tredjeland som är säkert enligt dataskyddslagen. Detta innebär att Israel har en nivå av dataskydd som motsvarar nivån för dataskydd i Europeiska unionen.

Mer information finns i WIX: s dataskyddsdeklaration: https://de.wix.com/about/privacy.

Användningen av WIX är baserad på artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att presentera vår webbplats så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 par. 1 lit. en GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

3. Allmän information och obligatorisk information om dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Doreen Heuer

Gauseworth 19: e

31311 Uetze

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringsperiod

Såvida inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsdeklaration förblir dina personuppgifter hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har några andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet sker strykningen efter att dessa skäl inte längre gäller.

Anmärkning om dataöverföring till USA

Verktyg från företag baserade i USA är integrerade på vår webbplats. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter vidarebefordras till respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland i den mening som avses i EU: s dataskyddslag. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. hemliga tjänster) behandlar, utvärderar och lagrar dina data permanent på amerikanska servrar för övervakningssyfte. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i databehandlingen som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamlingen av uppgifter i speciella fall och direktannonsering (artikel 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAD PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR har du när som helst rätten att förbjuda behandlingen av dina personuppgifter för skäl som härrör från din speciella situation; DETTA GÄLLER OCH PROFILERING BASERAD PÅ DENNA BESTÄMMELSER. DEN RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDEN PÅ vilken BEHANDLING KRÄVS KAN HÄNVISAS I DENNA PRIVATPOLITIK. OM DU FÖRVARAR FÅR VI INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA PÅVERKADE PERSONUPPGIFTER OM INTE VI KAN GÖRA Tvingande skäl för bearbetning av det som uppstår, utför eller genomför ditt intresse, OBSERVERA RÄTTIGHETSFÖRFARANDET I enlighet med artikel 21 PARA.

OM DINA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTEN ATT FÖRVALTAS när som helst för bearbetning av personuppgifter för syftet med sådan annonsering

ATT INSÄTTA; DETTA GÄLLER OCH PROFILERING I OMRÅDET I FÖRBINDELSE MED SÅDAN DIREKTA ANNONSERING. OM DU INNEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE FÖR ANVÄNDNINGEN FÖR SYFTE MED DIREKT ANNONSERING (FÖRMÅL I enlighet med ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att inge ett klagomål finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få data som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under testets längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om behandlingen av dina personuppgifter har inträffat / sker olagligt kan du begära att databehandlingen begränsas istället för att raderas.

Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
Om du har gjort invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte är klart vems intressen råder har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom deras lagring - endast användas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. eller av skäl av stort allmänt intresse som behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

4. Datainsamling på denna webbplats Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive all personlig information som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före kontraktet. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR) ) om detta ifrågasattes.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

5. Insticksprogram och verktyg


YouTube med utökat dataskydd

Denna webbplats integrerar videor från YouTube. Webbplatsens operatör är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på den här webbplatsen innan de tittar på videon. Överföringen av data till YouTube-partner utesluts dock inte nödvändigtvis av det utökade dataskyddsläget. Så här ansluter YouTube till Google DoubleClick-nätverket oavsett om du tittar på en video.

Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter du YouTube tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din enhet efter att du startat en video eller använda jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. enhetsfingeravtryck). På detta sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

Vid behov kan ytterligare databehandlingsåtgärder utlösas efter starten av en YouTube-video, som vi inte har något inflytande över.

YouTube används i intresset av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden.

Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Du hittar mer information om dataskydd på YouTube i deras dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Besökardisk från besucherzaehler-kostenlos.de

Denna webbplats använder en extern räknare för att registrera antalet webbplatsvisningar. För att göra detta laddas ett Java-skript från en extern webbplats. Servern på https://www.besucherzaehler-kostenlos.de sparar åtkomstens IP-adress vanligtvis anonymt och under en begränsad tid i en LOG-fil. Detta raderas regelbundet och oåterkalleligt.

För att säkerställa att räknaren fungerar korrekt sparar besökardisken också en så kallad session-cookie på besökarens dator. Detta raderas vanligtvis från webbläsaren så snart den är stängd. Ingen personlig information lagras i denna cookie. Den innehåller bara informationen om den åtkomliga domänen samt en boolsk tagg (true / false) för att markera besökaren som redan räknats.

Utöver det samlas inga personliga eller personuppgifter från besökardisken. En spårning eller tilldelning av åtkomst är inte möjlig när som helst.

Källa:

eRecht24

bottom of page